REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO


RAMowskimtargiem.pl

§ 1


Postanowienia wstępne. 1. Sklep internetowy „RAMowskim Targiem” dostępny jest pod adresem internetowym ramowskimtargiem.pl. Sklep jest prowadzony przez Stowarzyszenie Grup Apostolskich – Ruch Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej, prowadzącego działalność statutową, w ramach odpłatnej i nieodpłatnej działalności.

 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.§ 2


Słownik. 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 2. Sprzedawca – Publiczne Stowarzyszenie Wiernych „Grupy Apostolskie – Ruch Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej” prowadzące działalność statutową w ramach odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego. NIP: 6762361886, REGON: 120567834.

 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.ramowskimtargiem.pl.

 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 9. Konto – konto Klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie konta.

 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

 13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
§ 3


Kontakt ze sklepem. 1. Adres Sprzedawcy: Stowarzyszenie „Grup Apostolskich – Ruch Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej”, 31-007 Kraków, ul. Wiślna 12/7.

 2. Adres email Sprzedawcy: sklep@grupyapostolskie.pl

 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 12 628 82 29, +48 785 194 568

 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 48 1240 4533 1111 0011 0423 1178

 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach (od poniedziałku do czwartku) 10.00 – 17.00, (piątek 10.00 – 14.00).
§ 4


Wymagania techniczne.Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania produktów dostępnych w Sklepie oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są: 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową;

 2. aktywne konto poczty elektronicznej (email),

 3. włączona obsługa plików cookies,

 4. prawidłowe wypełnienie formularzy niezbędnych do realizacji zamówienia.
§ 5


Informacje ogólne. 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 2. Przeglądanie produktów Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Opcja zakładania konta pojawia się w formularzu zamówienia i korzysta z danych podanych przy zamówieniu. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.

 3. Ceny podane w Sklepie są podane polskich złotych i są cenami brutto.

 4. Na końcową (ostateczną) kwotę zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe/kurierskie), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażania woli związania się Umową Sprzedaży.

 5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także opłata za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

 6. Dodatkowo, przy dokonywaniu zamówienia Klient może złożyć darowiznę na cele Statutowe Stowarzyszenia „Grup Apostolskich – Ruchu Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej” przez zakup cegiełki.

 7. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięci pola akcji. Na Newsletter można się również dobrowolnie zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie zakładania Konta lub składania zamówienia. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera przez wysłanie emaila na adres sklepu podany w § 3 niniejszego Regulaminu o temacie „rezygnacja z newslettera”.
§ 6


Zasady składania Zamówienia.


W celu złożenia Zamówienia należy:


 1. Zalogować się do klepu (opcjonalnie).

 2. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”.

 3. Po wybraniu produktu lub produktów należy przejść do koszyka klikając „Zobacz koszyk” lub ikonę koszyka w górnym pasku strony.

 4. Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji.

 5. Wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu) oraz użyć przysługujących kodów rabatowych oraz kliknąć „Przejdź do kasy”.

 6. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wpisać dane do rachunku, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia.

 7. Kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości email.

 8. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.
§ 7


Oferowane metody dostawy oraz płatności. 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

  1. Przesyłka do paczkomatów realizowana przez firmę InPost.

  2. Przesyłka realizowana przez Pocztę Polską.

  3. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Wiślna 12/7, 31-007 Kraków.

 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

  1. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy,

  2. Płatność elektroniczną i płatność kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Upay.com

 3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.§ 8


Wykonanie umowy sprzedaży. 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu.

 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości email na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenia zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości email zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

 4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

 5. Początek biegu terminu wysyłki Produktu do Klienta, w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub karta płatniczą liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

 6. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w jego opisie. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości email na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

 7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

 8. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski.

 9. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba, że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczanie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

 10. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
§ 9


Prawo odstąpienia od umowy. 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o dostąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres email Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3.
§ 10


Reklamacja i gwarancja 1. Umową sprzedaży objęte są nowe Produkty.

 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

 4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

 6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.§ 11


Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibie oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; www.uokik.gov.pl/spory_indywidualne.php; www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).§ 12


Dane osobowe w Sklepie internetowym. 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

 2. Dane osobowe Klientów pozyskane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży.

 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

  1. W przypadku Klienta , który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

  2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Szczegółowe informacje o sposobie przetwarzania danych zawiera Polityka Prywatności dostępna na stronie internetowej sklepu.§ 13


Postanowienia końcowe. 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.